باهنر به عنوان دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ابقا شد

در این نشست به اتفاق آرا محمدرضا باهنر در سمت دبیرکلی این تشکل ابقا شد.

پانزدهمین مجمع عمومی جامعه اسلامی مهندسین دوم تیرماه با حضور اعضای این تشکل و جمعی از وزرا و نمایندگان مجلس و سران احزاب برگزار شد و شورای مرکزی این تشکل انتخاب شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84819456/%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

به گزارش حوزه احزاب ایرنا،  سه شنبه نخستین نشست پانزدهمین شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در ساختمان مرکزی این تشکل با دستور انتخاب دبیرکل دوره پانزدهم برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد باهنر نسبت به معرفی اعضای هیات اجرایی و مسئولان کمیته های جامعه اسلامی مهندسین در جلسه آتی اقدام کند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی