بخش های مختلف حکومت و مردم برای رسیدن به هدف مشترک هماهنگ باشند

وی تاکید کرد: از زمین خوردن و ناراحتی هیچ فرد، بخش و قشری نباید خوشحال شویم. اگر چرخ کاسب شهر نچرخید چرخ ما هم نمی چرخد و اگر هماهنگ باشیم همه با هم‌ کشوری آباد می سازیم.

سخنگوی دولت افزود: اگر مجلس و دولت به سمتی و بخش خصوصی نیز به سمت دیگر بروند نمی توانند به هدف دست یابند لذا همه بخش های حکومت و مردم باید با هم هماهنگ باشند تا بتوانیم به هدف های مشترک دست یابیم .

بهادری جهرمی: بخش های مختلف حکومت و مردم برای رسیدن به هدف مشترک هماهنگ باشند


منبع: https://www.irna.ir/news/84923220/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

وی ادامه داد: در این شرایط دشمن نیز وحدت و هماهنگی‌ و آرامش و سکون ما را بر هم می زند لذا همه کارهای جمعی  باید بگونه ای باشد که بتوانیم با یکدیگر هماهنگ باشیم.

بهادری جهرمی صبح امروز نیز در جمع دانشجویان دانشگاه قم حضور یافت .

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی عصر سه شنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان پسرانه امیرکبیر قم اظهار داشت: برای رسیدن به علم‌ باید هماهنگی بین دانش آموزان وجود داشته باشد و زمانی که شرایط به سامان نیست کار بسیار دشوار می شود

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی