برخی جزییات منتشر شده منسوب به یک نماینده با عنوان توافق ایران و چین نادرست است


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه برخی جزییات منتشر شده تحت عنوان توافقات ایران و چین توسط یک نماینده مجلس شورای اسلامی را غیردقیق و نادرست خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036987/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی