بررسی آسیب‌شناسانه وقایع اخیر در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت

در ابتدای این نشست مظفر؛  رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی فلسفه برگزاری نشست را تحلیل و بررسی رویدادهای اخیر در کشور با رویکرد نقش زنان و تمرکز بر دو محور تبیین وضعیت موجود و ارائه راهکارها و راهبردهای قانونی، سیاستی و اجرائی در کوتاه مدت و بلند مدت ذکر کرد.

در این نشست مسئولان و متخصصان دستگاههای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده زن و خانواده، شهرداری تهران،  شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، معاونت پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، قوه قضاییه و دیوان عالی کشور، شورای فرهنگ عمومی کشور، فرماندهی نیروی انتظامی(فراجا)، سازمان اطلاعات و امنیت ملی و پلیس امنیت عمومی، گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور وزارت علوم تحقیقات فناوری، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از نخبگان و صاحبنظران حضور داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930037/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9 به گزارش روز سه شنبه ایرنا، نشست نخبگانی تخصصی کمیته زنان و خانواده کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی با موضوع «تحلیل ابعاد مختلف وقایع اخیر در حوزه زنان و ارائه راهکارها و راهبردهای سیاستی» روز گذشته به ریاست حسین مظفر؛ رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی و با مدیریت خانم دکتر زعفرانچی در کمیته زنان وخانواده برگزار شد.

در این نشست مسئولین در برخی نهادها و دستگاههای ذیربط، نخبگان و صاحبنظران متخصص و مسئولین گروههای مطالعاتی زنان و خانواده در برخی دانشگاهها، حضور داشتند و تحلیل وضعیت موجود، ریشه یابی و پیامدهای مسائل اخیر جامعه از زوایای مختلف حقوقی، قانونی، اجرایی و مدیریتی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و راهبردهای سیاستی و مدیریتی ارائه شد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی