بررسی ترک فعل و اقدامات دستگاه ها در حوزه اجرای قانون هوای پاک توسط دیوان محاسبات


تهران-ایرنا-ترک فعل و اقدامات دستگاه ها در حوزه اجرای قانون هوای پاک در جلسه رییسان سازمان محیط زیست و دیوان محاسبات بررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306428/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی