بررسی راهکارهای ارتقای همکاری‌های گمرکی با کشورهای همسایه در وزارت امور خارجه


تهران – ایرنا – راهکارهای ارتقای همکاری‌های گمرکی با کشورهای همسایه در همایش وبیناری به ابتکار معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080542/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی