بررسی پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال


تهران- ایرنا- پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از سرمایه انسانی در نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103470/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی