بنیاد ملی نخبگان در موضوع استخدام نخبه ها چه رویکردی را در پیش گرفته است؟


تهران – ایرنا -برخی کارشناسان استخدام افراد نخبه در دستگاه های دولتی را مناسب آنها نمی دانند چراکه معتقدند آنها دچار انفعال و روزمرگی می شوند، آیا بنیاد ملی نخبگان هم با این دیدگاه موافق است؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85309713/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی