تاسیس بانک و بیمه مشترک ایران و سوریه و اعزام سالیانه ۵۰ هزار زائر به دمشق


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و سوریه، تاسیس بانک و بیمه مشترک ایران و سوریه و اعزام سالیانه ۵۰ هزار زائر به دمشق را بخشی سند همکاری تهران و دمشق عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100772/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی