تاکید امیرعبداللهیان بر گسترش مناسبات تهران و دوحه


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه، روابط تهران و دوحه را دوستانه و نزدیک دانست و بر گسترش بیش از پیش مناسبات دوجانبه تاکید کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85137295/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی