تجمع دانشجویان در اعتراض به تغییر معاون سیاسی وزارت کشور


تهران- ایرنا- جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران عصر سه شنبه در اعتراض به تغییر معاون سیاسی وزارت کشور در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند


منبع: https://www.irna.ir/news/85200241/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی