تداوم تحقیقات درباره «رابرت مالی» و عدم ارائه جزئیات پرونده به کنگره از سوی دولت بایدن


نیویورک- ایرنا- تحقیقات درباره پرونده “رابرت مالی” (راب مالی) نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران همچنان ادامه دارد و برغم فشارهای کنگره، وزارت خارجه دولت جو بایدن هیچ جزئیاتی به دلیل تداوم تحقیقات به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه نکرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183271/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی