تداوم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران و ادعای حمایت از دو خبرنگار ایرانی


نیویورک – ایرنا- رابرت (راب) مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در تداوم دخالت واشنگتن در امور داخلی ایران، با ادعای حمایت از حرفه روزنامه نگاری و بیان اینکه روزنامه نگاری جرم نیست، مدعی حمایت از دو خبرنگار ایرانی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129258/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی