تردد اتباع خارجی زائر اربعین حسینی در خوزستان با دستور رییس جمهور تسهیل شد


اهواز- ایرنا- با دستور رئیس جمهور و پیگیری و هماهنگی استانداری خوزستان، تردد اتباع خارجی زیارت اولی در استان تسهیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219116/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی