تصویب اساسنامه منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان در شورای نگهبان


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان از تصویب اساسنامه طرح منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان در شورای نگهبان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991894/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی