تفاهم برای حمایت از عربستان در میزبانی جام‌جهانی/ حجاج به جده و ریاض هم سفر می‌کنند


تهران – ایرنا – ضو هیأت ایرانی در سفر وزیر خارجه به عربستان در مورد شرط سفر رییس جمهور به عربستان گفت: مقرر شد، هرگاه مذاکرات و تفاهم های این سفر وارد فاز عملیاتی شد، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به عربستان سفر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204793/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی