تفویض اختیارتام به بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول کشور


تهران- ایرنا- شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را به تصویب رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009773/%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی