تمدن دریایی؛ امری فراتر از اهداف نظامی و سیاسی


تهران – ایرنا – استفاده از راهبردهای قدرت دریایی باید مسئولیت پذیرانه و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق مورد توافق بین المللی صورت گیرد تا ضمن تثبیت عادلانه منافع کشورهای مختلف، حفظ امنیت جهانی و صلح و ثبات تضمین شود، موضوعی که در بیانیه گام دوم انقلاب بر آن تاکید شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111810/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی