توئیت کنعانی درمورد شهادت جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی شهادت جوان فلسطینی ⁧به ضرب گلوله مستقیم نظامیان رژیم صهیونیستی در ملاء‌عام را شایسته واکنش جهانی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959344/%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی