توافق ایران و عربستان به منزله تشییع جنازه آمریکا از خاورمیانه است


تهران – ایرنا – کارشناس مسائل سیاسی و منطقه غرب آسیا گفت: توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان به منزله تشییع جنازه آمریکا از خاورمیانه و منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054846/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی