توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق درباره تصویب کلیات لایحه بودجه


تهران – ایرنا – رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در تشریح نحوه بررسی و تصویب لایحه بودجه گفت: با در نظر گرفتن شرایط موجود، اعضای کمیسیون کلیات بودجه را معقول دانستند و امیدواریم در بررسی جزئیات، اصلاحات بهتری اعمال شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001787/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی