تکاپوی صهیونیستها از ترس پاسخ محور مقاومت به هرگونه ماجراجویی اسرائیل


تهران – ایرنا –ترس سران نظامی رژیم صهیونیستی از پاسخ قدرتمند محور مقاومت در چند جبهه به هرگونه ماجراجویی نظامی احتمالی این رژیم آنها را برآن داشته تا با تشکیل واحد اطلاعاتی جدیدی درصدد ارزیابی پیامدهای ناشی از هرگونه ماجراجویی نظامی احتمالی خود برآیند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135658/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی