جانشین رییس سازمان بسیج: شعارهای فتنه اخیر ناشی از جنگ نرم دشمن است


مشهد- ایرنا- جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: شعارهای فتنه و جنگ ترکیبی اخیر ناشی از جنگ نرمی است که دشمن طی سالها شروع کرده و ما نسبت به او واکنش مناسب انجام ندادیم تا جایی که در این فتنه تعدادی، الفاظ رکیکی را بیان می‌کردند که حتی در محافل خصوصی هم نمی‌گویند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040078/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی