حمایت از نخبگان غیرایرانی چگونه انجام می‌شود؟


تهران – ایرنا – تدوین آیین نامه‌ای برای حمایت از نخبگان غیرایرانی، یکی از اقدامات موثر دولت سیزدهم برای جذب نیروی انسانی نخبه بود بویژه از کشورهای همسایه بود که به دلیل اشتراکات فرهنگی، دینی و زبانی ترجیح می دهند تحقیقات علمی خود را در ایران ادامه دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050884/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی