حکایت دوستان روزهای سخت و پیام حضور امیرعبداللهیان در بیروت


تهران- ایرنا- دوستان روزهای سخت؛ توصیف ساده اما کاملی از روابط استراتژیک ایران و لبنان در منطقه است. روابطی که عمق آن از اعتقاد تهران به وجود شایستگی‌های داخلی برای تسریع در انتخاب دولت از یک سو و ایستادن بیروت در کنار ایران برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های تل‌آویو از سوی دیگر ملموس و مشخص است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095680/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی