حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش قطعی نیست


تهران – ایرنا – معاون حقوقی دیوان عدالت اداری گفت، حکم این دیوان مبنی بر انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش ناظر به دستور موقت است و قطعی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197022/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی