خاطرات مهدوی کنی از هم‌بندی با چپ‌ها


تهران-ایرنا- آیت الله محمدرضا مهدوی کنی در کتاب خاطرات خود، نکاتی را از هم‌بندی با چپ‌ها بیان می‌کند که در پی‌ می‌آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954781/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%BE-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی