خبرنگاران ایرنا همواره در انجام رسالت خبری خود رفتار حرفه‌ای داشته‌اند


تهران- ایرنا- مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: خبرنگاران ایرنا همواره در ادوار مختلف تاریخی رفتار حرفه‌ای برای انجام رسالت خبری خود را داشته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191596/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی