خطای چین، واکنش ایران


بیانیه اخیر چین و شورای همکاری خلیج‌فارس که در پی سفر رئیس‌ جمهوری چین به عربستان منتشر شد، واکنش‌ها از طیف‌های متنوعی را به همراه داشت. برخی این بیانیه را نشانه تغییر رویکرد چین نسبت به ایران تفسیر کردند؛ برخی نیز آن را استراتژی بلندمدت چین برای روابط با دنیا بر اساس منافع و مصلحت خود ارزیابی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/subject/84985127/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی