درخواست دستیار ویژه‌ رئیس‌جمهور از اساتید مدعی اخراج از دانشگاه


تهران – ایرنا – دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به اساتید مدعی اخراج از دانشگاه خواست که مدارک خود برای اثبات ادعایشان‌ را جهت بررسی برای وی ارسال کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85213873/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی