دستغیب: پیگیری موارد اولویت‌دار کشور، اهمیتی مضاعف برای دیوان محاسبات دارد


تهران – ایرنا – رییس دیوان محاسبات گفت: پیگیری موارد اولویت‌دار کشور از اهمیتی مضاعف برای دیوان محاسبات برخوردار است، از این رو، با یک برنامه‌ریزی هدفمند، رویکرد این نهاد نظارتی را از «همه رسی» به «مهم رسی» تغییر داده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201346/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی