دستگیری یکی از اعضای گروهک منافقین حین ورود به کشور


تهران-ایرنا- یک منبع امنیتی از دستگیری یکی از عناصر گروهک تروریستی منافقین حین ورود به کشور در روزهای گذشته خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077331/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی