دولت در ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تردیدی ندارد


تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مسیر اجرا قرار دارد و دولت در ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تردیدی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199126/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی