دولت سوئد فرد هتاک به ساحت قرآن کریم را محاکمه کند


دزفول-ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن محکوم کردن اهانت به قرآن کریم از سوی یک افراط گرایی سوئدی گفت: ما خواهان این هستیم که دولت سوئد فرد هتاک و افراط گرایی که اینچنین بی شرمانه با ساحت قرآن کریم اهانت کرده مورد محاکمه قرار دهد و با وی برخورد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179925/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی