دولت سیزدهم با فعال‌سازی کریدورها درصدد «نقد کردن اقتصادی راهبردهای دیپلماتیک» است


تهران-ایرنا- کارشناس مسائل بین الملل گفت: کریدور شمال و جنوب را باید به عنوان یکی از دستاوردهای دیپلماسی دولت سیزدهم دید که تاکید بسیاری بر منطقه گرایی و استفاده از ظرفیت کشورهای دوست و همسایه داشته و موفق شده که تا به امروز این ظرفیت‌ها را هم فعال کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114089/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی