دولت سیزدهم بر احیای ظرفیت کریدورهای بین‌المللی تمرکز ویژه دارد


تهران-ایرنا- معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نوشت: یکی از مهم‌ترین محورهای مهم و در دستور کار دولت سیزدهم، به کارگیری ظرفیت های بالقوه کشور برای پیوستن به کریدورهای بین المللی است که ایران نیز موقعیت بسیار خوبی برای این امر دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144058/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی