دولت سیزدهم بیشترین اسناد همکاری را با کدام کشورها امضا کرده است


تهران – ایرنا – رئیس جمهور در نیمه فعالیت چهارساله نخست خود به ۱۵ کشور سفر کرد که در ۱۲ سفر به منظور توسعه و تحکیم روابط و گسترش مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران با این کشورها اسناد همکاری متعددی به امضا رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149518/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی