دولت ۶۰ میلیارد تومان برای مبارزه با سوسک چوبخوار اختصاص داد


تهران- ایرنا- هیأت دولت با تخصیص ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور برای مبارزه با آفت سوسک چوبخوار در مناطق بحرانی به ویژه استان‌های جنوبی کشور موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989451/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DA%A9-%DA%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی