دوگانه‌های کاخ سفید در مذاکرات لغو تحریم‌ها


تهران-ایرنا- متغییر موهومی به‌نام اغتشاشات در ایران، از شهریور سال جاری، روند مذاکرات لغو تحریم‌ها میان ایران و غرب را متوقف کرد و کاخ سفید را امیدوار به گرفتن امتیاز از تهران. کمرنگ شدن این امید اما رویکردهای دوگانه‌ای کاخ سفید را شدت بخشیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960165/%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی