دو ساله شدن لوایح بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، درخواست دولت برای بررسی دو ساله بودجه های سنواتی را مراعا گذاشته و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243687/%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی