دیدار با مقام معظم رهبری در تقویت اتحاد و انسجام ملت تاثیرگذار است


بیرجند – ایرنا – امام جمعه اهل سنت شهرستان درمیان گفت: دیدار با مقام معظم رهبری و عنایت ایشان به اهل تسنن و تشیع در تقویت اتحاد و انسجام ملت تاثیرگذار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226056/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی