دیدار شمخانی با مشاور امنیت ملی امارات+ فیلممنبع: https://www.irna.ir/news/85059548/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی