دیدار نماینده کمیساریای عالی پناهندگان با امیرعبداللهیان


تهران- ایرنا- نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آغاز ماموریت خود با وزیر امور خارجه دیدار و روانامه خود را تسلیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246122/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی