دیوان محاسبات و دانشگاه تهران تفاهمنامه همکاری امضا کردند


تهران- ایرنا- دیوان محاسبات کشور و دانشگاه تهران در زمینه «حسابرسی»، «قوانین و مقررات»، «پژوهش و تحقیقات» و «آموزش» یادداشت تفاهم و همکاری امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086841/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی