رئیسی: تبیین باید ناظر به گره‌های ذهنی در جامعه باشد


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور تاکید کرد: تبیین باید ناظر به گره‌های ذهنی باشد تا تبدیل به ناامیدی، یاس و انفعال نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222005/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی