رئیس جمهور: تحول در آموزش و پرورش به اتاق اندیشه ورزی نیاز دارد


تهران – ایرنا – رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تحول در نظام آموزشی به اتاق اندیشه وزی نیاز دارد، گفت: اگر کسانی در مجموعه آموزش و پرورش، روحیه و آمادگی تحول ندارند و به وضع موجود عادت کرده‌اند، از مسیر تحول کنار بروند و بگذارند در این حوزه تحول ایجاد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103853/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی