رئیس جمهور: قطار سریع السیر مشهد-تهران و آزادراه حرم تا حرم اولویتهای کشور هستند


مشهد- ایرنا- رئیس جمهور گفت: راه اندازی قطار سریع السیر مشهد- تهران و تسریع در ساخت آزادراه حرم تا حرم جزو اولویتهای کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229412/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی