رئیس جمهور وارد شهرستان درمیان شد


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور در ادامه سفر به خراسان جنوبی صبح امروز – چهارشنبه – همزمان با اربعین حسینی برای دیدار با مردم اهل تسنن و تشیع وارد شهرستان مرزی و دارالتقریب درمیان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221549/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی