راه آهن خواف – هرات ضرورتی برای اقتصاد افغانستان


مشهد – ایرنا – راه‌اندازی دوباره خط آهن خواف-هرات هرچند سودمندی‌های زیادی برای تجارت ایران دارد اما از آنجایی که این خط ریلی افغانستان را از انزوای جغرافیایی خارج می کند می توان گفت احیای این مسیر برای اقتصاد کشور همسایه ضروری و حیاتی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175941/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی