روابط ایران و عراق، مردمی و مبتنی بر همکاری همه‌جانبه رسمی است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه، رابطه ایران و عراق را درهم تنیده و مستحکم دانست و تاکید کرد: مناسبات قوی و گسترده دو کشور مبتنی بر روابط مردمی و همکاری همه جانبه رسمی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184985/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی